Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Lịch trực tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

17/07/2017 00:00 338 lượt xem

Lịch trực tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH TUY

 

Số: 03 /TB-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Tuy, ngày 17 tháng 7 năm 2017

                 

THÔNG BÁO

Lịch trực tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn

khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đại phương ngày 19 tháng 06 năm 2015.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013

Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Tuy thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND  thị trấn cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Vào 14h ngày thứ 5 hàng tuần (giờ hành chính), nếu trùng vào ngày nghỉ lễ thì lịch tiếp công dân chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Phòng tiếp công dân thị trấn Vĩnh Tuy

- Địa chỉ trụ sở cơ quan: số nhà 173; đường Trần Phú; tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy; huyện Bắc Quang; tỉnh Hà Giang.

3. Thành phần:

- Ông; Trần Anh Tuấn Phó chủ tịch Thường trực HĐND

- Lãnh đạo 02 Ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn

4.Số điện thoại Chủ tịch HĐND: 0982.165.217; Phó Chủ tịch Số điện thoại 0963.988.974.

5. Địa chỉ email của   Phó Chủ tịch HĐND: tatuan@hagiang.gov.vn 

6. Trang thông tin điện tử thị trấn: ttvinhtuy.hagiang.gov.vn

Trên đây là thông báo lịch trực tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn Vĩnh Tuy khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực UBND;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Công chức chuyên môn;

- Cán bộ bán chuyên trách;

- Bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng TDP;

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;

- Các tổ Đại biểu HĐND;

- Đăng trên trang thông tin điện tử của thị trấn;

- Lưu VP.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Xuân Cường

 

 

 

 


Tin khác