Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Thị trấn Vĩnh Tuy Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 27 (mở rộng)

23/12/2023 14:52 50 lượt xem

Ngày 22/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Tuy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 27 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tập thể Thường trực Đảng ủy thị trấn chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Phó trưởng đoàn Thường trực, đoàn công tác số 6, theo Quyết định số 3999-QĐ/HU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách xã, thị trấn.

Trong năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, đạt được nhiều thành tích nổi bật: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và người dân được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, củng cố và kiện toàn tổ chức đảng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được thực hiện thường xuyên, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn các hạn chế, khuyết điểm; Hoạt động các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo quyết liệt thực hiện nhiệm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ thị trấn với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn và các chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, rõ ràng, cụ thể; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, mối liên hệ giữa các cấp ủy với chính quyền và nhân dân được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các vụ việc nổi cộm, phức tạp được quan tâm chỉ đạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu thảo luận tập trung về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện cho năm 2024. Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Trần Đức Vinh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã nêu rõ nhiệm vụ năm 2024.

(1) Tiếp tục tổ chức triển khai Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (2) Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy. Tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 12-CT/TU, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 12/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, tỷ lệ kết nạp đảng viên đảng viên mới; thực hiện Đề án xây dựng Chi bộ "4 tốt" trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tuy giai đoạn 2023-2025 (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực đã được chỉ ra trong năm 2023. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ theo kế hoạch năm 2024 (4) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nâng cao hiệu quả của mô hình “Tổ Dân vận” ở thôn, tổ dân phố; mô hình "Dân vận khéo" (5) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện, thị trấn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh để hoàn thành đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (6) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn  minh... Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm vụ năm 2024 hết sức quan trọng, do vậy đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Thường trực UBND thị trấn, các đồng chí cán bộ công chức; bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cần quyết liệt hơn, sâu sát hơn trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024./.

 


Tin khác